Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Onze algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van producten die in de catalogi en op de websites van Wesco door Wesco worden aangeboden, of iedere dienst die in verband hiermee in België wordt verleend aan natuurlijke personen of personen die in het kader van een beroepswerkzaamheid handelen.

Iedere bestelling brengt met zich mee dat de klant de onderhavige algemene voorwaarden zonder voorbehoud in hun geheel aanvaardt. De huidige algemene verkoopvoorwaarden en inkoop- en verkoopverrichtingen die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van commerciële aard waartoe deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen leiden en de handelingen die hieruit kunnen voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische handelsrechtbank.

Wesco behoudt evenwel de mogelijkheid zich te wenden tot iedere andere bevoegde rechtbank van zijn keuze. Alle geschillen met natuurlijke personen worden voor de Belgische rechtbanken gebracht volgens de geldende bevoegdheidsregels.

1. Wettelijke bepalingen

WESCO J.B. VINKSTRAAT 12 - 3070 Kortenberg - België

TEL : 02/757 11 52
FAX : 02/757 11 36
Mail : info@wesco-group.be

Directeur publicatie: WESCO TEAM

De editor verplicht zich tot naleving van de wetten omtrent het plaatsen en de activiteit van de website.
Toegang tot url is gratis. Kosten voor internettoegang en gebruik van het telecomnetwerk zijn voor rekening van de gebruiker van de website, volgens de tarieven van providers en telecombedrijven.

Het op bedrieglijke wijze toegang krijgen tot een computersysteem, het belemmeren of vervormen van de werking van dit systeem, het bedrieglijk invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem, wordt bij wet bestraft.

Hosting

Ecritel
84 rue Villeneuve, 92110 Clichy, France
Capital social : 2 325 000€
https://www.ecritel.com/
Tel : +33 1 40 61 20 00

Krediet

Creatie en realisatie van website:
SMILE - Open Source Solutions
www.smile.fr

Gezonde identiteit

Geluidsidentiteit (Sonic identity) van het merk Wesco onder exclusieve licentie AUDIOTACTIC (https://audiotactic.fr/) - adviesbureau en creatie van geluidsidentiteit.

2. Producten

Producten worden beschreven en gepresenteerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Foto’s en afbeeldingen die worden weergegeven in onze verkoopdocumenten (catalogi of website) hebben geen contractuele waarde en zijn slechts bedoeld ter indicatie en illustratie. WESCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten.

Wesco matten op maat

De Wesco matten op maat kunnen op verzoek van de klant worden geproduceerd. Deze gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht (artikel L221-28 van de consumentenwet). Ze worden niet geretourneerd of geruild, behalve in het geval van de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel.
Bij het doorgeven aan Wesco van de specifieke eigenschappen van de mat op maat (model, kleuren, afmetingen, afgeronde of versterkte hoeken, klittenband), verbindt de klant zich ertoe om de juistheid van de gewenste eigenschappen te verifiëren alvorens zijn bestelling te bevestigen.

3. Prijzen

Onze verkoopprijzen worden gegarandeerd gedurende de geldigheidsperiode van ieder van onze catalogi en documenten of de periode die bij iedere aanbieding wordt aangegeven.

De verkoopprijzen van de producten op onze website zijn de prijzen die werden aangegeven op het moment dat de bestelling is geregistreerd. Als sommige prijzen om economische redenen, met name in geval van prijsverhogingen van grondstoffen, zijn gewijzigd vóór het einde van de geldigheidsperiode van de catalogus, wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld tijdens de bestelling.

De prijzen worden vermeld inclusief btw (btw-tarief dat van kracht is op de drukdatum van de catalogus) en exclusief btw. De prijzen en belastingen zijn alleen geldig in België.

Als er een of meerdere belastingen of premies zijn ingesteld of gewijzigd, kan deze verandering gevolgen hebben voor de verkoopprijzen van producten in de verschillende verkoopdocumenten. In dit geval zal de klant vooraf worden geïnformeerd.

Kortingen waarover is onderhandeld met Wesco in het kader van aanbestedingen of handelscontracten zijn niet van toepassing op prijzen die reeds een korting vertegenwoordigen (sets, maxisets, uitverkoop, speciale promoties,…), noch op leveringsoplossingen. Voor artikelen met een opgegeven afgeprijsde prijs geldt de overeengekomen korting enkel op de oorspronkelijke basisprijs van het artikel (doorstreepte basisprijs).

4. De bestelling

Bestellingen kunnen worden geplaatst via internet, per telefoon, per fax of per post aan de hand van de referenties in de papieren catalogus. 
De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te bevestigen. De bevestiging van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.
De klant erkent voorafgaand aan de bevestiging van zijn bestelling dat hij in de gelegenheid is gesteld om de gegevens en prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren. De klant wordt er ook aan herinnerd dat iedere bevestigde bestelling betaald dient te worden.

Met de verzending van een bestelformulier per fax of per post aanvaardt de klant de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel en de klant wordt in vetgedrukte letters op het bestelformulier hierop gewezen.

Als bestellingen per telefoon zijn geplaatst en door de betaling zijn bevestigd, zijn de algemene verkoopvoorwaarden eveneens volledig aanvaard.

De bestellingen worden volbracht binnen de grenzen van de beschikbare voorraad en, voor producten die niet voorradig zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leveranciers. Wesco behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren of annuleren indien de voor het product vermelde prijs onjuist is of indien meerdere ernstige elementen doen vermoeden dat er bij de bestelling sprake is van fraude.
Als er sprake is van een geschil met de klant met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling, behoudt Wesco zich het recht voor de verzending van een nieuwe bestelling te blokkeren. 

Voor iedere bestelling die geplaatst is per telefoon, fax of via internet, gelieve niet te bevestigen per post.

5. Leveringskosten

Voor alle leveringen in België hanteren wij een vast bijdragetarief van 5,90 € BTW incl voor de voorbereiding en verzending van de bestelling.

Wesco biedt u de verwerkings- en verzendkosten aan vanaf een aankoop van € 250,- op de site.

Meubels: onze meubels worden ongemonteerd geleverd en bij de prijzen zijn geen montagekosten inbegrepen. Indien gewenst kunnen wij u vrijblijvend een offerte opmaken voor de montage en installatie van ons meubilair (zie onze servicegids aan het begin van de catalogus).

6. Levering

De goederen worden ongeveer 8 dagen, na ontvangst van de bestelling, per transporteur afgeleverd op het adres zoals opgegeven op de bestelling.

Levering tot aan de voet van de deur (drempellevering).
Voor bestellingen met een volume groter dan 5m3 wordt een afspraak gemaakt om de leveringsmodaliteiten overeen te komen.

Deze termijn is slechts een indicatie en zonder verplichtingen van onze kant. De termijn geldt vanaf de datum waarop uw bestelling geregistreerd wordt en is met name afhankelijk van de beschikbaarheid van transporteurs en de volgorde waarin bestellingen binnenkomen.

Indien bij wijze van uitzondering de aangekondigde termijn niet kan worden voldaan, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld en kan de klant vervolgens kiezen tussen behoud of annulering van de bestelling.
Deze termijn wordt niet gegarandeerd voor bestellingen van grote hoeveelheden artikelen of artikelen op maat.

Als u een levering aan het begin van het schooljaar, voor de kerstdagen of voor een bepaalde datum wenst, bijv. Sinterklaas, dan raden wij u aan uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen.

Leveringswijzen Wesco biedt u verschillende leveringswijzen aan in België.

Levering aan huis:

  • per transporteur of onder bepaalde voorwaarden gekoppeld aan het volume en het gewicht van de zending, door bpost.
    Levertijd binnen 8-10 werkdagen, na ontvangst van uw bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze tijd is een gemiddelde tijd, gegeven als indicatie en is niet bindend.
  • Levering in pakjesautomaat: met onze partner bpost. Mogelijk onder bepaalde voorwaarden gekoppeld aan het volume en het gewicht van de zending.
    Levertijd binnen 8-10 werkdagen, na ontvangst van uw bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze tijd is een gemiddelde tijd, gegeven als indicatie en is niet bindend. U wordt per sms en/of e-mail geïnformeerd over de beschikbaarheid van uw pakket. U kunt het dan binnen 5 werkdagen komen ophalen. Na deze periode wordt uw pakket naar ons teruggestuurd.

7. Overdracht van eigendom - en risico’s

WESCO behoudt het eigendom van de geleverde producten en meegeleverde accessoires tot de daadwerkelijke en gehele ontvangst van het verkoopbedrag evenals de volledige nakoming door de klant van zijn verplichtingen aan WESCO.

Tot dan zullen de producten als geconsigneerd worden beschouwd en draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de schade die de producten zouden kunnen lijden of op welke wijze dan ook zouden kunnen veroorzaken. Als betaling niet of slechts gedeeltelijk is voldaan kan WESCO, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten, de klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzoeken om vergoeding van producten op kosten van de klant.

8. De ontvangst van de bestelling

De goederen worden verzonden op risico van de ontvanger, zelfs de portvrij verzonden goederen. 

Op de dag van levering dient u in aanwezigheid van de leverancier de vrachtbrief en het aantal ontvangen pakketten en de staat van de geleverde goederen te controleren.

Als het aantal pakketten op de vrachtbrief niet overeenkomt met het aantal geleverde pakketten gelieve dit te vermelden op de vrachtbrief.

Als één van uw pakketten beschadigd aankomt, controleer dan onmiddellijk de staat van de goederen zelf en vermeld, indien dit het geval is, "beschadigde goederen". U kunt de levering om deze reden ook weigeren.

Opgelet : De vermelding «onder voorbehoud van uitpakken» of  “beschadigd pakket”, vertegenwoordigt GEEN ENKEL recht op verhaal jegens de transporteur.

Op het ontvangstbewijs, vermeld u voluit uw naam, dateer en onderteken en zet eventueel een stempel.


Bij vastgestelde schade dient binnen 72 uur (artikel L133-3 van het handelswetboek), per aangetekend schrijven, een klacht te worden ingediend bij de transporteur; een kopie van deze klacht dient ter informatie tevens verstuurd te worden aan onze klantendienst.
Als deze procedure niet in acht wordt genomen, kan aan de klacht (ontbrekende of beschadigde artikelen) niet tegemoet worden gekomen.

9. Betaling

Voor overheidsinstellingen, instituten, scholen kan de betaling geschieden door middel van:
- Bankoverschrijving of electronische transfer, binnen 30 dagen na factuurdatum
- Master of Visa kredietkaart of Maestro of Bancontact ( bestelling via internet)
- Paypal
Betaling in 4X" is een krediet waarmee u, zonder kosten, in vier termijnen kunt betalen voor in aanmerking komende aankopen (van 30 EUR tot 2.000 EUR) via uw PayPal-rekening. Vind de Algemene betalingsvoorwaarden in 4x op de Paypal website.

Voor ieder ander natuurlijk of rechtspersoon, geschiedt de betaling door middel van:
- Bankoverschrijving of electronische transfer bij de plaatsing van de bestelling (bewijs van betaling is nodig vóór levering)
- Master of Visa kredietkaart of Maestro of Bancontact ( bestelling via internet)
- Contante betaling bij afhaling te Kortenberg (zie adres bovenaan vermeld). tenzij anders overeengekomen. Geen korting bij vooruitbetaling. De producten blijven eigendom van Wesco totdat de factuur volledig is voldaan.

Bij kredietkaartbetaling wordt de rekening gedebiteerd op het moment dat de beschikbare artikelen worden verzonden, voor het bedrag van de daadwerkelijk verzonden producten.

Eventueel door WESCO goedgekeurde betalingstermijnen dienen strikt te worden gerespecteerd, anders stelt de klant zich bloot aan de volgende mogelijke gevolgen:
- gebrek aan volledige betaling op de vervaldag van de factuur leidt ipso jure tot de volledige en onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen,
-voor professionals wordt een achterstandsrente aangerekend op het tarief dat de ECB op de vervaldatum van de factuur hanteert verhoogd met 10 punten, en wordt uit hoofde van een strafclausule een forfaitaire boete aangerekend gelijk aan 20% van het/de uitstaande bedrag(en) en dit zonder voorafgaande kennisgeving en zonder afbreuk te doen aan de rente en vergoedingen in geval van gerechtelijke stappen.

Er wordt in herinnering gebracht dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel L 441-6-lid 12 van het handelswetboek, elke professional met een betalingsachterstand WESCO een vaste vergoeding voor de invorderingskosten van 40 euro is verschuldigd. Als de invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze vergoeding, heeft WESCO het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen.

Voor overheidsinstellingen die binnen de overheidsboekhouding vallen, moet de betaling van ieder verschuldigd bedrag worden voldaan binnen de maximale betalingstermijn die is vastgesteld door de wet inzake overheidsopdrachten, te weten: binnen een termijn van 30 dagen voor de staat en haar instellingen, evenals voor lokale overheden en daartoe behorende openbare instellingen, of binnen een termijn van 50 dagen voor de publieke instellingen voor de gezondheidszorg en instellingen voor de gezondheidszorg van de strijdkrachten. Iedere betalingsachterstand van de bovenbedoelde overheidsinstellingen geeft Wesco het recht om deze instellingen een vertragingsrente aan te rekenen die wordt berekend met de rentevoet die door de ECB wordt toegepast op de vervaldatum van de factuur verhoogd met 8 punten, alsmede de vaste vergoeding van de invorderingskosten van 40 euro overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de artikelen 39 en 40 van wet nr. 2013-100 van 28 januari 2013.

10. Vouchers: gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden automatisch zodra de klant een voucher accepteert die op onze webpagina’s wordt aangeboden. Deze bepalingen en voorwaarden kunnen door WESCO worden gewijzigd op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat iedere wijziging alleen geldt voor de vouchers die zijn afgegeven na deze wijziging.

Tijdens evenementen georganiseerd door WESCO of door andere bedrijven kan WESCO aan bezoekers van haar site, al dan niet kopers, ongedifferentieerd of tot bepaalde categorieën behorend, gratis vouchers uitdelen die recht geven op kortingen op toekomstige aankopen, hetzij een nominale waarde, hetzij een percentage van de prijs van deze toekomstige aankoop.

Deze vouchers zijn uitsluitend geldig voor aankopen die worden gedaan op de WESCO-sites waarop ze werden aangeboden, binnen de geldigheidsduur die op deze vouchers staat vermeld en voor de producten die worden gedefinieerd op het moment waarop de vouchers worden afgegeven.

- De geldigheid van een voucher kan worden gecontroleerd op de klantenpagina of op de pagina van de winkelwagen.
-De specifieke voorwaarden voor gebruik van de vouchers worden vermeld op het moment van de afgifte.
-De waarde van een voucher kan niet worden terugbetaald in contanten.
In geval van geheel of gedeeltelijk terugsturen van de bestelling wordt het deel van de prijs dat met een voucher betaald is, alleen met een voucher terugbetaald.

11. Tevreden of terugbetaald

Indien u een professional bent dan is het herroepingsrecht uit hoofde van de consumentenwet niet op u van toepassing.

WESCO biedt echter de mogelijkheid om uw bestelling binnen 20 volle dagen na ontvangst te annuleren als een artikel u niet bevalt of als u een vergissing hebt gemaakt bij uw bestelling, zonder opgaaf van reden en zonder een vergoeding te hoeven betalen.

U hoeft ons slechts het artikel, op uw kosten, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking te retourneren met de retourbon (beschikbaar op website onder «Klantenservice» - invullen en afdrukken), naar het volgende adres: WESCO J.B. VINKSTRAAT 12 - 3070 Kortenberg - België

Dit artikel wordt binnen een 30 dagen nadat wij uw artikel intact en in de oorspronkelijke verpakking hebben ontvangen, terugbetaald of geruild (afhankelijk van beschikbaarheid).
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op aanbestedingscontracten en maatwerkproducten.

12. Aansprakelijkheid

WESCO heeft een resultaatverplichting voor alle stappen van het plaatsen van een bestelling alsmede voor de stappen voorafgaand aan het sluiten van het contract.

Daarentegen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in geval de niet-nakoming van onze verplichtingen is toe te schrijven aan een onvoorzien en onoverkoombaar feit van een derde of aan overmacht zoals bepaald door de Belgische jurisprudentie en bij artikel 13 hieronder.

Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade met betrekking tot gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af in geval van schade of ongeval als gevolg van onjuist gebruik van een artikel.

13. Het geval van overmacht

Afgezien van de gevallen die gewoonlijk door de Belgische rechtspraak in aanmerking worden genomen, wordt beschouwd als overmacht: algehele of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten WESCO, geblokkeerde transportof bevoorradingsmiddelen om eender welke reden, gouvernementele of wettelijke beperkingen, computerstoringen, geblokkeerde telecommunicatie met inbegrip van netwerken en het internet in particulier.

In geval van overmacht wordt allereerst de uitvoering van de bestelling van rechtswege opgeschort.

Indien de partijen na 3 maanden het voortbestaan van de overmacht vaststellen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

14. Garanties

U bent een professional

De wettelijke garantie van overeenstemming geldt niet voor u maar u profiteert van de contractuele garantie die wordt beschreven in deze paragraaf en natuurlijk de garantie voor verborgen gebreken volgens artikelen 1641 tot en met 1649 van het burgerlijk wetboek.

Op verkochte producten rust een contractuele garantieperiode van ten minste 1 jaar, waarin de klant geleverde producten die defect of ongeschikt voor gebruik zijn, kan retourneren. Voor veel van onze producten geldt een langere garantieperiode, waarvan de duur en uitbreidingsmogelijkheden vermeld worden in de beschrijvingen van de betreffende producten in onze catalogi en op onze verkoopsite.

Contractuele garantie is uitgesloten in de volgende gevallen: bij ongebruikelijk of volgens de specificaties oneigenlijk gebruik van het product, normale slijtage of externe materiële incidenten. Voorbeelden: normale slijtage van onderdelen (bijv. fietswielen) of van textielstoffen onderworpen aan vele wasbeurten (slabbetjes, handdoeken, enz …), verbruiksartikelen (batterijen, papierwaren, enz.), gebrekkig gebruik en onderhoud (bijvoorbeeld het niet naleven van de handleiding), externe oorzaken (waterschade, vandalisme, enz…), verslechtering of schade door ondeugdelijke reparatie door de klant, alsmede artikelen met een bepaalde vervaldatum die gezien hun speciale aard bij het bestellen is aangegeven.

Tijdens de gehele contractuele garantieduur wordt een product dat niet normaal functioneert als gevolg van een materiaaldefect of productiefout ofwel gerepareerd, ofwel vervangen door een product met vergelijkbare eigenschappen, waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van het product en de ernst en omvang van het gebrek (de keuze voor reparatie of vervanging van het product wordt gemaakt door WESCO als deze keuze een onevenredig kostenverschil tussen de beide mogelijkheden met zich meebrengt gezien de waarde van het goed of de ernst en omvang van het gebrek).
Als wij u binnen 15 dagen na ontvangst van uw product geen nieuw of gerepareerd product kunnen sturen, wordt de periode waarin het product niet kan worden gebruikt, toegevoegd aan de oorspronkelijke duur van de contractuele garantie, behalve als het product dat u geretourneerd heeft niet gedekt wordt door de contractuele garantie.

Buiten de garantieperiode: voor alle reparatieverzoeken worden de verzendkosten van de retournering en TERUGZENDING gedragen door de klant. Reserveonderdelen en onderdelen ter vervanging bij slijtage of schade kunnen worden gefactureerd aan de klant.
Onze diensten zullen, op verzoek van de klant, onmiddellijk een aangepaste prijsopgave opstellen.

De verkoper moet zich houden aan de garantie in geval van verborgen gebreken van het verkochte product waardoor het ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die het gebruik dusdanig beperken dat de koper het niet of voor een lagere prijs zou hebben gekocht, als hij hiervan op de hoogte was geweest.

De actie, als gevolg van verborgen gebreken, moet door de koper, binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek, worden gebracht.

15. AFTER-SALES SERVICE Ruilen en retourneren

De klantenservice staat van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur tot uw beschikking
per telefoon op het nummer 02/757 11 52, met uitzondering van officiële feestdagen,
per fax op 02/757 11 36,
per e-mail: info@wesco-group.be
of per post op het volgende adres: WESCO J.B. VINKSTRAAT 12 - 3070 Kortenberg - België

Indien u bij levering constateert dat de geleverde goederen niet overeenkomen met uw bestelling (de geleverde producten komen niet overeen met de bestelde producten), indien wettelijke of contractuele garanties van toepassing zijn en als Wesco een gemotiveerde klacht en het geretourneerde product van u heeft ontvangen, biedt Wesco u gratis after-sales service door uw product gratis te ruilen of te repareren als deze gebreken blijkt te vertonen.

Meubels en grote artikelen kunnen alleen geretourneerd worden met voorafgaande toestemming van WESCO.
Een product dat voor ruil of terugbetaling wordt geretourneerd, moet intact in de oorspronkelijke verpakking worden verstuurd. Het moet vergezeld zijn van alle accessoires en documenten.

Kosten van verpakking en transport gerelateerd op de geretourneerde goederen zijn voor rekening van de klant en worden alleen terugbetaald bij een als beschreven in de artikelen 11 en 14.

Artikelen op maat die per prijsopgave TERUGZENDING zijn aangeboden en geaccepteerd door de klant, worden niet teruggenomen of geruild.

16. Intellectueel eigendom

Zowel de algemene structuur als de software, teksten, animatiebeelden of afbeeldingen, geluid, knowhow, tekeningen, grafische vormgeving en alle andere elementen die deel uitmaken van onze internetpagina’s en catalogi zijn uitsluitend eigendom van Wesco. Gehele of gedeeltelijke weergave van deze websites en catalogi, ongeacht de hiervoor gebruikte techniek, zonder uitdrukkelijke toestemming van Wesco, is verboden en wordt als vervalsing bestraft door artikel L335-2 en hiernavolgende artikelen van het wetboek van intellectuele eigendom.

Wesco is niet aansprakelijk voor de hyperlinks die op deze website worden vermeld voor toegang tot andere sites.

De merken van WESCO die op de website worden vermeld zijn gedeponeerde handelsmerken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken zonder uitdrukkelijke toestemming van Wesco is dus verboden. U kunt voor dit soort verzoeken contact met ons opnemen via het adres wesco@cammaert.be

17. Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, tellen wij het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de website en het aantal keren dat zij hier terugkomen. Hiervoor gebruiken wij "cookies".

"Cookies" zijn kleine bestanden die de administrateur van een server op uw computer installeert en die de gegevens met betrekking tot de internetgebruiker opslaat wanneer deze de website bezoekt. Wij gebruiken het "cookies" systeem alleen om de gegevens op te slaan die het surfen voor u gemakkelijker maken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u steeds opnieuw dezelfde gegevens in moet vullen wanneer u terugkomt op een pagina. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval opgeslagen.
De gebruiker krijgt bericht dat deze cookie alleen kan worden gelezen door de server die het heeft gemaakt en dat het geen persoonlijke gegevens bevat.

Over het algemeen kan de internetgebruiker zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd voordat de cookies worden geïnstalleerd. Hij kan deze installatie dan weigeren. Hij accepteert in dit geval dat bepaalde functies van deze site niet kunnen worden gebruikt.

Search engine powered by ElasticSuite